Änderungen von Tote Tasten und Compose zwischen Version 62 und Version 63


Ignorieren:
Zeitstempel:
14.03.2010 13:56:52 (vor 9 Jahren)
Autor:
aleχ
Kommentar:

--

Legende:

Unverändert
Hinzugefügt
Entfernt
Geändert
 • Tote Tasten und Compose

  v62 v63  
  7575||Taste||Ebene||||Aa||Bb||Cc||Dd||Ee||Ff||Gg||Hh||Ii||Jj||Kk||Ll||Mm||Nn||Oo||Pp||Qq||Rr||Ss||Tt||Uu||Vv||Ww||Xx||Yy||Zz|| 
  7676|| T1  ||1   ||ˆ||Ââ||  ||Ĉĉ||  ||Êê||  ||Ĝĝ||Ĥĥ||Îî||Ĵĵ||  ||  ||  ||  ||Ôô||  ||  ||  ||Ŝŝ||  ||Ûû||  ||Ŵŵ||  ||Ŷŷ||Ẑẑ|| 
   77||     ||2   ||ˇ||Ǎǎ||  ||Čč||Ďď||Ěě||  ||Ǧǧ||Ȟȟ||Ǐǐ|| ǰ||Ǩǩ||Ľľ||  ||Ňň||Ǒǒ||  ||  ||Řř||Šš||Ťť||Ǔǔ||  ||  ||  ||  ||Žž|| 
   78||     ||3   ||↻|| ɐ||  ||Ɔɔ||  || ɘ||  ||  || ɥ||  ||  ||  ||  || ɯ||  ||  ||  ||  ||ʁɹ||Ƨ ||  ||  ||Ʌʌ|| ʍ||  ||ʎ ||  || 
   79||     ||4   ||˙||Ȧȧ||Ḃḃ||Ċċ||Ḋḋ||Ėė||Ḟḟ||Ġġ||Ḣḣ||İı||  ||  ||Ŀŀ||Ṁṁ||Ṅṅ||Ȯȯ||Ṗṗ||  ||Ṙṙ||Ṡṡ||Ṫṫ||  ||  ||Ẇẇ||Ẋẋ||Ẏẏ||Żż|| 
   80||     ||5   ||˞||  ||Ɓɓ||Ƈƈ||Ɗɗ||  ||Ƒƒ||Ɠɠ|| ɦ||Ɩɩ|| ʝ||Ƙƙ|| ɬ||Ɱɱ||Ŋŋ||Ơơ||Ƥƥ||  ||Ɽɽ||­ ʂ||Ƭƭ||Ưư|| ⱱ||Ⱳⱳ||Ɣɣ||Ƴƴ|| ʐ|| 
   81||     ||6   ||.||Ạạ||Ḅḅ||  ||Ḍḍ||Ẹẹ||  ||Ġġ||Ḥḥ||Ịị||  ||Ḳḳ||Ḷḷ||Ṃṃ||Ṇṇ||Ọọ||  ||  ||Ṛṛ||Ṣṣ||Ṭṭ||Ụụ||Ṿṿ||Ẉẉ||  ||Ỵỵ||Ẓẓ|| 
   82 
   83|| T2  ||1   ||`||Àà||  ||  ||  ||Èè||  ||  ||  ||Ìì||  ||  ||  ||  ||Ǹǹ||Òò||  ||  ||  ||  ||  ||Ùù||  ||Ẁẁ||  ||Ỳỳ||  || 
   84||     ||2   ||¸||Ąą||  ||Çç||Ḑḑ||Ęę||  ||Ģģ||Ḩḩ||Įį||  ||Ķķ||Ļļ||  ||Ņņ||Ǫǫ||  ||  ||Ŗŗ||Şş||Ţţ||Ųų||  ||  ||  ||  ||  || 
   85||     ||3   ||˚||Åå||  || ɕ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ůů||  ||ẘ ||  ||ẙ || ʑ|| 
   86||     ||4   ||¨||Ää||  ||  ||  ||Ëë||  ||  ||  ||Ïï||  ||  ||  ||  ||  ||Öö||  ||  ||  ||  ||  ||Üü||  ||Ẅẅ||Ẍẍ||Ÿÿ|| || 
   87||     ||5   ||῾||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
   88||     ||6   ||¯||Āā||Ḇḇ||  ||Ḏḏ||Ēē||  ||Ḡḡ|| ẖ||Īī||  ||Ḵḵ||Ḻḻ||  ||Ṉṉ||Ōō||  ||  ||Ṟṟ||  ||Ṯṯ||Ūū||  ||  ||  ||Ȳȳ||Ẕẕ|| 
   89 
   90|| T3  ||1   ||´||Áá||  ||Ćć||  ||Éé||  ||Ǵǵ||  ||Íí||  ||Ḱḱ||Ĺĺ||Ḿḿ||Ńń||Óó||Ṕṕ||  ||Ŕŕ||Śś||  ||Úú||  ||Ẃẃ|| ||Ýý||Źź|| 
  7791||     ||2   ||˜||Ãã||  ||  ||  ||Ẽẽ||  ||  ||  ||Ĩĩ||  ||  ||  ||  ||Ññ||Õõ||  ||  ||  ||  ||  ||Ũũ||Ṽṽ||  ||  ||Ỹỹ||  || 
  78 ||     ||3   ||˚||Åå||  || ɕ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ůů||  ||ẘ ||  ||ẙ || ʑ|| 
  79 ||     ||4   ||ˇ||Ǎǎ||  ||Čč||Ďď||Ěě||  ||Ǧǧ||Ȟȟ||Ǐǐ|| ǰ||Ǩǩ||Ľľ||  ||Ňň||Ǒǒ||  ||  ||Řř||Šš||Ťť||Ǔǔ||  ||  ||  ||  ||Žž|| 
  80 ||     ||5   ||˘||Ăă||  ||  ||  ||Ĕĕ||  ||Ğğ||Ḫḫ||Ĭĭ||  ||  ||  ||  ||  ||Ŏŏ||  ||  ||  ||  ||  ||Ŭŭ||  ||  ||  || ||  || 
  81 ||     ||6   ||¯||Āā||Ḇḇ||  ||Ḏḏ||Ēē||  ||Ḡḡ|| ẖ||Īī||  ||Ḵḵ||Ḻḻ||  ||Ṉṉ||Ōō||  ||  ||Ṟṟ||  ||Ṯṯ||Ūū||  ||  ||  ||Ȳȳ||Ẕẕ|| 
  82 || T2  ||1   ||`||Àà||  ||  ||  ||Èè||  ||  ||  ||Ìì||  ||  ||  ||  ||Ǹǹ||Òò||  ||  ||  ||  ||  ||Ùù||  ||Ẁẁ||  ||Ỳỳ||  || 
  83 ||     ||2   ||↻|| ɐ||  ||Ɔɔ||  || ɘ||  ||  || ɥ||  ||  ||  ||  || ɯ||  ||  ||  ||  ||ʁɹ||Ƨ ||  ||  ||Ʌʌ|| ʍ||  ||ʎ ||  || 
  84 ||     ||3   ||¨||Ää||  ||  ||  ||Ëë||  ||  ||  ||Ïï||  ||  ||  ||  ||  ||Öö||  ||  ||  ||  ||  ||Üü||  ||Ẅẅ||Ẍẍ||Ÿÿ|| || 
  85 ||    ||4    ||˵||Ȁȁ||  ||  ||  ||Ȅȅ||  ||  ||  ||Ȉȉ||  ||  ||  ||  ||  ||Ȍȍ||  ||  ||Ȑȑ||  ||  ||Ȕȕ||  ||  ||  ||  ||  || 
  86 ||    ||5    ||῾||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
  87 ||   ||6     ||˞||  ||Ɓɓ||Ƈƈ||Ɗɗ||  ||Ƒƒ||Ɠɠ|| ɦ||Ɩɩ|| ʝ||Ƙƙ|| ɬ||Ɱɱ||Ŋŋ||Ơơ||Ƥƥ||  ||Ɽɽ||­ ʂ||Ƭƭ||Ưư|| ⱱ||Ⱳⱳ||Ɣɣ||Ƴƴ|| ʐ|| 
  88 || T3  ||1   ||´||Áá||  ||Ćć||  ||Éé||  ||Ǵǵ||  ||Íí||  ||Ḱḱ||Ĺĺ||Ḿḿ||Ńń||Óó||Ṕṕ||  ||Ŕŕ||Śś||  ||Úú||  ||Ẃẃ|| ||Ýý||Źź|| 
  89 ||    ||2    ||¸||Ąą||  ||Çç||Ḑḑ||Ęę||  ||Ģģ||Ḩḩ||Įį||  ||Ķķ||Ļļ||  ||Ņņ||Ǫǫ||  ||  ||Ŗŗ||Şş||Ţţ||Ųų||  ||  ||  ||  ||  || 
  90 ||    ||3    ||/||  || ƀ||  ||Đđ||  ||  ||Ǥǥ||Ħħ||Ɨɨ||ɟɟ||  ||Łł||  ||  ||Øø||  ||  ||  ||  ||Ŧŧ||Ʉʉ||  ||  ||  ||  ||Ƶƶ|| 
  91 ||    ||4    ||˝||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Őő||  ||  ||  ||  ||  ||Űű||  ||  ||  ||  ||  || 
  92 ||    ||5    ||᾿||Ảả||  ||  ||  ||Ẻẻ||  ||  ||  ||Ỉỉ||  ||  ||  ||  ||  ||Ỏỏ||  ||  ||  ||  ||  ||Ủủ||  ||  ||  ||Ỷỷ||  || 
  93 ||     ||6   ||˙||Ȧȧ||Ḃḃ||Ċċ||Ḋḋ||Ėė||Ḟḟ||Ġġ||Ḣḣ||İı||  ||  ||Ŀŀ||Ṁṁ||Ṅṅ||Ȯȯ||Ṗṗ||  ||Ṙṙ||Ṡṡ||Ṫṫ||  ||  ||Ẇẇ||Ẋẋ||Ẏẏ||Żż|| 
  94  
  95 Mit der angedachten Einführung der toten Taste für den untergesetzten Punkt ergäben sich: 
   92||     ||3   ||/||  || ƀ||  ||Đđ||  ||  ||Ǥǥ||Ħħ||Ɨɨ||ɟɟ||  ||Łł||  ||  ||Øø||  ||  ||  ||  ||Ŧŧ||Ʉʉ||  ||  ||  ||  ||Ƶƶ|| 
   93||     ||4   ||˝||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Őő||  ||  ||  ||  ||  ||Űű||  ||  ||  ||  ||  || 
   94||     ||5   ||᾿||Ảả||  ||  ||  ||Ẻẻ||  ||  ||  ||Ỉỉ||  ||  ||  ||  ||  ||Ỏỏ||  ||  ||  ||  ||  ||Ủủ||  ||  ||  ||Ỷỷ||  || 
   95||     ||6   ||˘||Ăă||  ||  ||  ||Ĕĕ||  ||Ğğ||Ḫḫ||Ĭĭ||  ||  ||  ||  ||  ||Ŏŏ||  ||  ||  ||  ||  ||Ŭŭ||  ||  ||  || ||  || 
   96 
   97Mit ↻ und Doppelakut ˝ lässt sich außerdem der Doppelgravis erzeugen: 
  9698||Taste||Aa||Bb||Cc||Dd||Ee||Ff||Gg||Hh||Ii||Jj||Kk||Ll||Mm||Nn||Oo||Pp||Qq||Rr||Ss||Tt||Uu||Vv||Ww||Xx||Yy||Zz|| 
  97 ||.||Ạạ||Ḅḅ||  ||Ḍḍ||Ẹẹ||  ||Ġġ||Ḥḥ||Ịị||  ||Ḳḳ||Ḷḷ||Ṃṃ||Ṇṇ||Ọọ||  ||  ||Ṛṛ||Ṣṣ||Ṭṭ||Ụụ||Ṿṿ||Ẉẉ||  ||Ỵỵ||Ẓẓ|| 
   99||˵||Ȁȁ||  ||  ||  ||Ȅȅ||  ||  ||  ||Ȉȉ||  ||  ||  ||  ||  ||Ȍȍ||  ||  ||Ȑȑ||  ||  ||Ȕȕ||  ||  ||  ||  ||  || 
   100 
  98101 
  99102Hier noch die griechischen Zeichen: 
  100103||Taste||Ebene||||Αα||Ββ||Γγ||Δδ||Εε||Ζζ||Ηη||Θϑ||Ιι||Κϰ||Λλ||Μμ||Νν||Ξξ||Οο||Ππ||Ρρ||Σσ||Ττ||Υυ||Φφ||Χχ||Ψψ||Ωω|| 
  101 ||T1   ||2   ||˜|| ᾶ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ῖ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ῦ||  ||  ||  || ῶ|| 
  102 ||     ||5   ||˘||Ᾰᾰ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ῐῐ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ῠῠ||  ||  ||  ||  || 
   104|| T1  ||5   ||˞||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||ϗϏ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||­ ||ϒ ||  ||  ||  ||  || 
  103105||     ||6   ||¯||Ᾱᾱ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ῑῑ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ῡῡ||  ||  ||  ||  || 
  104106||T2   ||1   ||`||Ὰὰ||  ||  ||  ||Ὲὲ||  ||Ὴὴ||  ||Ὶὶ||  ||  ||  ||  ||  ||Ὸὸ||  ||  ||  ||  ||Ὺὺ||  ||  ||  ||Ὼὼ|| 
  105 ||     ||3   ||¨||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ϊϊ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ϋϋ||  ||  ||  ||  || 
   107||     ||2   ||¸||ᾼᾳ||  ||  ||  ||  ||  ||ῌῃ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||ῼῳ|| 
   108||     ||4   ||¨||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ϊϊ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ϋϋ||  ||  ||  ||  || 
  106109||     ||5   ||῾||Ἁἁ||  ||  ||  ||Ἑἑ||  ||Ἡἡ||  ||Ἱἱ||  ||  ||  ||  ||  ||Ὁὁ||  || ῥ||  ||  || ὑ||  ||  ||  ||Ὡὡ|| 
  107 ||     ||6   ||˞||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||ϗϏ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||­ ||ϒ ||  ||  ||  ||  || 
  108110||T3   ||1   ||´||Άά||  ||  ||  ||Έέ||  ||Ήή||  ||Ίί||  ||  ||  ||  ||  ||Όό||  ||  ||  ||  ||Ύύ||  ||  ||  ||Ώώ|| 
  109 ||     ||2   ||¸||ᾼᾳ||  ||  ||  ||  ||  ||ῌῃ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||ῼῳ|| 
   111||     ||2   ||˜|| ᾶ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ῖ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || ῦ||  ||  ||  || ῶ|| 
  110112||     ||5   ||᾿||Ἀἀ||  ||  ||  ||Ἐἐ||  ||Ἠἠ||  ||Ἰἰ||  ||  ||  ||  ||  ||Ὀὀ||  || ῤ||  ||  || ὐ||  ||  ||  ||Ὠὠ|| 
   113||     ||6   ||˘||Ᾰᾰ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ῐῐ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||Ῠῠ||  ||  ||  ||  || 
  111114 
  112115== Erzeugbare Zeichen mit Compose == 
   
  167170|| Türkisch                           || tote Tasten genügen                    || 
  168171|| Ungarisch                          || tote Tasten genügen                    || 
  169 || Vietnamesisch                      || mit toten Tasten und Compose³          || 
   172|| Vietnamesisch                      || tote Tasten genügen³                   || 
  170173|| Pannigerianisches Alphabet         || mit toten Tasten und Compose           || 
  171174|| Afrika-Alphabet/Referenzalphabet   || mit toten Tasten und Compose           || 
   
  180183² Umständliche Composekombinationen für griechische Großbuchstaben, z.B. ♫gA. 
  181184 
  182 ³ Composekombinationen werden nur für den untergesetzten Punkt gebraucht: ♫!a → ạ, ẹịọụỵ. Dies entfällt, sobald die tote Taste für den untergesetzten Punkt eingeführt ist. 
  183 (außer den lateinischen Buchstaben gibt es Ð und đ sowie die Vokale ăâêôơư. Inklusive der fünf Tonzeichen (`´˜.?) ergibt sich daraus: áàảãạ ăắằẳẵặ âấầẩẫậ éèẻẽẹ êếềểễệ íìỉĩị óòỏõọ ôốồổỗộ ơớờởỡợ úùủũụ ưứừửữự ýỳỷỹỵ.) 
   185³ außer den lateinischen Buchstaben gibt es Ð und đ sowie die Vokale ăâêôơư. Inklusive der fünf Tonzeichen (`´˜.?) ergibt sich daraus: áàảãạ ăắằẳẵặ âấầẩẫậ éèẻẽẹ êếềểễệ íìỉĩị óòỏõọ ôốồổỗộ ơớờởỡợ úùủũụ ưứừửữự ýỳỷỹỵ.) 
  184186 
  185187⁴ Es gibt einen inoffiziellen Kyrillisch-Modus, siehe [wiki:'Sprachen mit Neo'] 
   
  192194Für die Darstellung der toten Tasten gibt es zwei Möglichkeiten: Wird nach einer toten Taste ein normales (␣) Leerzeichen eingegeben, erhält man eine normal große Darstellung des Zeichens; wird hingegen ein geschütztes Leerzeichen (⍽) eingegeben, erhält man die untote Variante, die den toten optisch am nächsten kommt. Zum direkten Vergleich: {{{T(1)+␣→^ bzw. T(1)+⍽→ˆ (wie in â)}}} 
  193195 
  194  
  195196== Empfohlene Schriftarten == 
  196197Oftmals ist auf dem benutzten Betriebssystem (Windows wie Linux) in der Grundinstallation keine Schrift installiert, die alle hier gezeigten Unicodezeichen beinhaltet. In diesem Fall sollten [wiki:'Verweise auf andere Projekte#GeeigneteSchriften' geeignete Schriften] installiert werden.